Notariaat Cootjans & Haagdorens, Notaris te Schilde

 

Notariaat Cootjans & Haagdorens

Notaris te Schilde

Waarborg (bij de aankoop van een woning)

De waarborg is het bedrag dat de koper op een geblokkeerde rekening stort bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. In principe bedraagt de waarborg 10% van de aankoopprijs. Dit bedrag blijft eigendom van koper tot het moment van het onderteken van de notariële akte. Bij de ondertekening van de notariële akte wordt deze waarborg omgezet in een ‘voorschot’.

Hoewel de koper niet wettelijk verplicht is om een waarborg of voorschot te betalen, is het in België gebruikelijk dit wel te doen. Dit is overigens ook aan te raden, want het geeft blijk van de ernst van beide partijen bij het sluiten van hun overeenkomst.

 

Watertoets

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan om te zorgen dat de verkoop juridisch helemaal in orde. Eén van die zaken is het nagaan van de overstromingsgevoeligheid van een onroerend goed. Ligt het onroerend goed in een overstromingsgevoelig gebied? Dan moet de notaris dit meedelen aan de koper.

 

Werkkapitaal (bij de aankoop van een appartement)

Het werkkapitaal bestaat uit de door alle mede-eigenaars betaalde voorschotten om periodieke kosten te betalen: de kosten van verwarming en elektriciteit van de gemene delen, de kosten van het beheer, de conciërge en zijn woning,... Meestal betaal je per maand of per kwartaal een vast bedrag. Dat bedrag wordt bepaald op basis van de duizendsten die je bezit.

 

Wet Breyne

De wet Breyne (of de Woningbouwwet) is een specifieke regelgeving bedoeld om de bouwer van een huis of de koper van een te bouwen huis te beschermen. Het gaat om een (grotendeels) dwingende wetgeving, wat betekent dat je niet zomaar kan afwijken van deze regels.  

 

Wettelijk huwelijksstelsel - gemeenschap van aanwinsten

Het wettelijk stelsel is van toepassing indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract.
Het wettelijk stelsel is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn:
- het eigen vermogen van elk van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk
- het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen).
 

 

Wettelijk samenwonen

De wettelijke samenwoning biedt een minimale bescherming aan diegenen die niet kunnen of willen trouwen.
Indien wettelijke samenwoners een betere bescherming wensen dan de wet bepaalt, dan kunnen zij een samenwoningscontract laten opstellen door de notaris.
Wettelijk samenwoners leggen een verklaring van wettelijk samenwonen af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 

 

Wettelijk stelsel

Elk gehuwd paar is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel. Als een koppel geen huwelijksovereenkomst sluit, zijn ze automatisch onderworpen aan het wettelijk stelsel. Het belangrijkste kenmerk van dit stelsel is dat de inkomsten van beide echtgenoten in één gemeenschap komen.
Met een huwelijksovereenkomst kunnen echtgenoten hun wettelijk stelsel “verfijnen” of kiezen voor een ander stelsel (bijvoorbeeld scheiding van goederen).

 

Wettelijke reserve

Kinderen of ouders indien er geen kinderen zijn, hebben een wettelijke reserve in de nalatenschap van hun ouder, respectievelijk kind.
 

 

Wettelijke terugkeer

Bij een schenking door ouders aan hun kind komen de geschonken goederen, onder bepaalde voorwaarden, belastingsvrij, en krachtens de wet naar de ouders terug als het kind voor de ouders overlijdt en zelf geen kinderen nalaat.

 

Wils(on)bekwaamheid

Iemand is wilsbekwaam als hij in staat is op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te begrijpen. De wils(on)bekwaamheid zal heel vaak afhankelijk zijn van de leeftijd of de mentale gezondheid van de persoon. Voorbeelden van wilsonbekwamen zijn jonge kinderen, geesteszieken, oudere mensen die dement worden…

 

Winstaandelen

Het is mogelijk in een NV winstaandelen uit te geven in ruil voor inbrengen die niet bijdragen tot samenstelling van het maatschappelijk kapitaal. Deze deelbewijzen genieten een afzonderlijk statuut op uitvoerige wijze beschreven in de statuten. Het is niet mogelijk dergelijke deelbewijzen uit te geven in de BVBA en de CV waar alle aandelen een deel van het kapitaal moeten vertegenwoordigen.
 

 

Woninghuurwet

Wet die van toepassing is op een schriftelijke huurovereenkomst betreffende een woning die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt en dit met de toestemming van de verhuurder.
 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .